IRC-Galleria

Käyttöehdot

 

1. Yleistä

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus. Herdifier Oy, osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, (jäljempänä "Herdifier") tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten IRC-Galleria -palvelua, (jäljempänä "Palvelu") Suomessa käyttäjilleen (jäljempänä "Asiakas") näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

Palvelu on tarkoitettu vain 13 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Alle 15-vuotiaat henkilöt saavat käyttää Palvelun maksullisia osia vain huoltajan suostumuksella.

Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä tilaamaan tai käyttämään myös kolmansien osapuolten (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuotteita, palveluita ja aineistoa. Herdifier ei vastaa Palveluntarjoajien toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan markkinoivat tai toimittavat Palveluntarjoajat toimi Herdifierin puolesta. Kukin Palveluntarjoaja vastaa omasta markkinoinnistaan, tuotteistaan, palveluistaan ja aineistostaan. Vaikka eräät Palvelun kautta tarjolla olevat Palveluntarjoajien tuotteet ja palvelut saattavat olla tarjolla Herdifierin tavaramerkkien, logojen yms. Herdifierin käyttämien tunnusten alla, sopimus näiden palveluiden tai tuotteiden käytöstä syntyy suoraan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille, eikä Herdifier ole tämän sopimuksen osapuolena.

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Herdifierin tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Herdifierin kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

1.3 Maksulliset palvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelun maksullisia osia ja Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita luottokortilla, matkapuhelimen tekstiviestillä tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä hyödyntäen. Herdifier ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

1.4 Asiakkaan peruuttamisoikeus. Kun Asiakas hankkii Palvelun kautta maksullisia tuotteita tai palveluita, esimerkiksi VIP-ominaisuuksia tai sälää, ei Asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun kyseessä olevan tuotteen tai palvelun suorittaminen tai toimittaminen on Asiakkaan tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa. Ellei Palvelussa ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu Palvelussa julkaistavat tuotteita, palveluita tai aineistoa koskevat ilmoitukset eivät ole sitovia tarjouksia vaan ainoastaan kehotuksia tarjouksen tekemiseen.

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot. Sellaisten Palvelun sisältämien tuotteiden tai palveluiden osalta, jotka eivät edellytä erillistä rekisteröitymistä, sopimus syntyy, kun Herdifier on hyväksynyt Asiakkaan tarjouksen tuotteen tai palvelun hankkimisesta.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Herdifierilla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

3. Tunnistautuminen

3.1 IRC-Galleria -palveluun rekisteröityminen ja käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Herdifierin hyväksymää tunnistautumismenettelyä.

3.2 Herdifierilla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Herdifierin omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä käyttöehtojen kohta ei estä Asiakasta käyttämästä samaa käyttäjätunnusta muissa palveluissa. Tämä käyttöehtojen kohta koskee ainoastaan Palvelua.

3.3 Herdifierilla on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä eli käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita tunnisteita. Herdifier ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

3.4 Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään.

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Herdifierille, jos Asiakkaan käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu vastaava Palveluun liittyvä tunnistautumisväline joutuu, tai Asiakkaan on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä Herdifierin asiakaspalveluun puhelimitse tai osoitteeseen irc@irc-galleria.net. Ilmoitusmenettelyn mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Herdifierilla on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu välittömästi saatuaan Asiakkaalta, poliisilta tai Palveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, että Palvelun käyttöön oikeuttavat tunnistautumistiedot ovat joutuneet oikeudettomasti sivullisen haltuun tai kadonneet.

Asiakkaan vastuu hänen tunnistautumisvälineitään käyttäen tehdyistä toimista päättyy, kun Asiakas on ilmoittanut Herdifierille tunnistautumisvälineiden katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun ja kun Herdifierilla on sen jälkeen ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa tunnistautumisvälineiden oikeudettomasta käyttämisestä ennen katoamisilmoituksen tekemistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli Asiakas on säilyttänyt tunnistautumisvälineitään sopimuksen vastaisesti tai huolimattomasti tai muutoin toiminnallaan vaikuttanut tunnistautumisvälineiden joutumiseen sivullisten haltuun.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen. Herdifierilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Herdifierilla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Herdifier pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

Herdifierilla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Herdifier pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

4.2 Herdifierin vastuu Palvelussa julkaistavasta ja sen kautta välitetystä aineistosta. Herdifier ei vastaa Asiakkaan kolmansilta osapuolilta, kuten Palveluntarjoajilta, saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Herdifier ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saatavilla olevien Palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai aineiston sisällöstä, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista. Asiakkaan tulee osoittaa mahdolliset Palveluntarjoajan tuotetta, palveluita tai aineistoa koskevat huomautukset suoraan kyseiselle Palveluntarjoajalle, ellei Palvelun käytön yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

4.3 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Rajoittamatta Asiakkaalle muualla näissä käyttöehdoissa asetettuja velvollisuuksia, Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Herdifierin nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

4.4 Asiakkaan Palveluun toimittama aineisto. Asiakas vastaa Palvelun kautta Herdifierille, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai IRC-Gallerian sääntöjä. Asiakas vastaa myös erityisesti siitä, että hänen toimittamissaan valokuvissa ei esiinny muita henkilöitä kuin hän itse tai Asiakas on saanut luvat valokuvien toimittamiseen kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Herdifierilla on muutoin syytä epäillä, että Asiakas on toimittanut tällaista aineistoa Palveluntarjoajille taikka Herdifierille, Herdifierilla on Asiakasta kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää materiaalin käyttö tai estää Asiakkaalta Palvelun käyttö pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asiakas myöntää Herdifierille oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt Palveluun tai luonut Palvelussa. Asiakkaan Herdifierille tässä myöntämä oikeus kattaa Asiakkaan lähettämän tai Palvelussa luoman aineiston yllämainitun käytön paitsi Palvelussa myös Palvelun esittely- ja promootiotilaisuuksissa sekä yhteistyökumppanien palveluissa (esimerkiksi widgetit ja gadgetit). Selvyyden vuoksi todetaan, että tekijänoikeudet Asiakkaan Palveluun toimittamaan aineistoon eivät tämän sopimuksen nojalla siirry Herdifierille. Herdifierilla ei ole myöskään yllä kuvatun käyttöoikeuden luovutuksen perusteella oikeutta käyttää Asiakkaan Palveluun toimittamaa aineistoa omassa tai muiden mainonnassa. Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, että kaveriryhmille rajattua Asiakkaan Palveluun toimittamaa aineistoa julkaistaan ainoastaan Palvelussa.

Asiakas on itse vastuussa varmuuskopioiden valmistamisesta Palveluun toimitetusta aineistosta. Herdifier ei vastaa Palveluun toimitetun aineiston säilyttämisestä.

4.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Herdifierin tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Herdifier pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Herdifier ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Asiakkaan käytettävissä.

5.2 Tilapäiset keskeytykset. Herdifierilla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Herdifier pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Herdifier tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

5.3 Tietoturva. Herdifier pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, Herdifier ei voi kuitenkaan taata Palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. Palveluntarjoajat sekä verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

6. Asiakastietojen käyttö ja luovutus

6.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Herdifierille sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti Herdifierille Asiakastietojensa muutoksista.

6.2 Henkilötietojen käsittely Palvelussa. Herdifier noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädäntöä ja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

7.1 Herdifierin vahingonkorvausvelvollisuus. Herdifier on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Herdifierin näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Herdifierin vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Asiakas on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä.

7.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset. Herdifier ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Herdifier ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Herdifier ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Herdifier ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Herdifier ei myöskään korvaa Asiakkaan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Herdifierilla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

7.3 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa. Jos Asiakas tahallisesti tai Herdifierin huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Herdifierille mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

7.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Herdifierilta korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

8. Maksut ja laskutus

8.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Herdifierille Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://irc-galleria.net. Herdifier voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien kuten matkapuhelinoperaattorien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

Palvelun laskutuksen yhteydessä Asiakkaalta voidaan laskuttaa myös Palvelun kautta käytettyjen muiden Palveluntarjoajien maksut, jos tästä on ko. Palveluntarjoajan ja Herdifierin kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. Palveluntarjoajien hinnastojen mukaisesti.

8.2 Hinnanmuutokset. Herdifier pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

9. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys

9.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto. Herdifier ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Herdifier takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta, kuvia, säliä, kommentteja ja niihin liittyviä palveluita säilytetään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisestä käynnistä. Tämän jälkeen Herdifierilla on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset aineistot, kuten valokuvat, sälät, poletit ja muu vastaava aineisto.

10. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

10.1 Herdifierin oikeus sulkea Palvelu. Herdifierilla on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:

10.1.1 Asiakas on laiminlyönyt suorittaa Herdifierin tai muun Palveluntarjoajan erääntyneen saatavan,

10.1.2 Asiakas käyttää Herdifierin antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,

10.1.3 Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Herdifierille, muille Palvelun käyttäjille tai Palveluntarjoajille,

10.1.4 Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien Palvelun käyttäminen sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti,

10.1.5 Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai

10.1.6 On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan,

10.1.7 On erityisiä syitä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti.

11. Sopimuksen päättyminen

11.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.

11.2 Herdifierin irtisanomisoikeus. Herdifierilla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

11.3 Herdifierin oikeus sopimuksen purkuun. Herdifierilla on oikeus purkaa sopimus, jos:

11.3.1 Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen,

11.3.2 Asiakkaan Palvelu on ollut yhteensä yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 10.1 mainitusta syystä,

11.3.3 Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

11.4 Purku- ja irtisanomisilmoituksen muoto. Sopimus puretaan ja irtisanotaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti Palvelun kautta välitetyllä viestillä esimerkiksi lähettämällä ilmoitus Asiakkaan Herdifierille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12. Sopimuksen päättymisen tai Palvelun keskeytyksen seuraukset

12.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen. Sopimuksen päättyessä Herdifier estää Asiakkaan Palvelun käytön Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

12.2 Maksujen palauttaminen. Sopimuksen päättyessä tai palvelun keskeytyksen yhteydessä Herdifier ei palauta Asiakkaalle mitään maksuja Palvelusta, sen kautta ostetuista tuotteista ja palveluista tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista.

13. Muut ehdot

13.1 Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Herdifierin osoitteeseen Herdifier Oy / Asiakaspalvelu, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki. Herdifier voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti, esimerkiksi tekstiviestinä Asiakkaan matkaviestinliittymänumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

13.2 Sopimuksen siirtäminen. Herdifierilla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Herdifier ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Herdifierilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Herdifierin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

13.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

13.4 Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

13.5 Käyttöehtojen voimaantulo. Nämä ehdot tulevat voimaan 7.3.2008 ja ovat voimassa toistaiseksi. Nämä ehdot korvaavat voimaan tullessaan aiemmin voimassa olleet IRC-Galleria -palvelun käyttöehdot. Näitä ehtoja sovelletaan 7.4.2008 alkaen myös ennen näiden ehtojen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Käyttöehdot on saatavissa Herdifierilta maksutta.

13.6 Käyttöehtojen muutokset. Herdifier voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantulemista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa (esim. Palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://irc-galleria.net). Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.